:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

พลเอก วิชิต ยาทิพย์

นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ไทย - เมียนมา

 

:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย - เมียนมา

วิสัยทัศน์

     สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย - เมียนมา เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการประสาทความรู้ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การค้า การลงทุน และเป็นช่องทาง/ประตูเพิ่มการเป็นหุ้นส่วน ทั้งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-เมียนมา รวามทั้งเป็นกลไลช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือของประชาคมอาเซี่ยนที่ได้รับความเชื่อถือ  โดยมีเครือข่ายที่มีศักยภาพสำหรับอำนวยความสะดวกในพื้นที่ชุมชนไทย-เมียนมาที่สำคัญขนาดใหญ่และตลอดแนวพื้นที่พรมแดน

นโยบายของ พลเอก วิชิต ยาทิพย์

     เนื่องจาก สองประเทศ มีชายแดนที่ติดต่อกันยาวไกล  มีประชากรที่ใกล้เคียงกัน  จึงมีความเหมาะสมที่จะสามารถร่วมมือกันได้อย่างดี  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา  จึงให้สมาคมฯ เป็นประตูและช่องทาง  ทั้งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้ต่างๆ สามารถเพิ่มจำนวนนักธุรกิจไทยและวงเงินในการลงทุนดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้เพิ่มการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างกันให้มากขึ้น  เน้นการมีส่วนร่วม ของสาขาสามาคมฯ  และเครือข่ายอื่นๆ ของสมาคมฯ

งานเลี้ยงต้อนรับนางอองซานซูจี

งานเลี้ยงต้อนรับนางอองซานซูจี ที่ปรึกษารัฐเมียนมา

ตามคำเชิญพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นายกสมาคมฯ มอบให้เลขาธิการ สมาคม พล.อ.ทวีทรัพย์ โชครัตนชัย เป็นตัวแทนร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ "นางอองซานฯ ณ ตึกสันติไมตรี" ทำเนียบรัฐบาล 24 มิ.ย. 2559

 

ประชุมสัญจร

ตรวจเยี่ยมมอบถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง กาญจนบุรี

ร่วมงานวันสถาปนากองทัพเมียนมา

ร่วมงานวันสถาปนากองทัพเมียนมา

ผลงานสมาคมฯที่ผ่านมา